VEDTEKTER FOR FORENINGEN GAMLE SANDEFJORD

VEDTEKTER FOR FORENINGEN GAMLE SANDEFJORD

REVIDERT: 14.2.85, 24.2.88, 30.1.91, 4.3.95, 19.2.02, 5.3.07 , 24.2.2011 , 26.05.2014 og 24.02.2016

§ 1. Foreningen Gamle Sandefjord er stiftet 10.12.1975 med sete i Sandefjord. Foreningen har skiftende medlemstall og skiftende kapital og medlemmene hefter kun for kontingenten.

§ 2. Foreningens formål er å arbeide for bevaring av det gamle by-og bygningsmiljøet i Sandefjord.

§ 3. Som medlemmer opptas personer, foreninger, selskaper og institusjoner. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 4. Foreningen ledes av et styre som treffer avgjørelser i saker som etter vedtektene ikke skal avgjøres av årsmøtet. Styret skal bestå av leder og inntil 6 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
Leder velges for et år ad gangen.
Styrets medlemmer med varamedlemmer velges av årsmøtet for 2 år ad gangen. Hvert år uttrer to medlemmer og to varamedlemmer.
Styret velger selv nestleder, sekretær og kasserer.
Styret er beslutningsdyktige når tre medlemmer er tilstede.
I tilfelle stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.
Foreningen forplikter ved underskrift av leder eller nestleder

§ 5. Styret setter opp halvårlig styremøte, dog således at 3 av styrets medlemmer kan kreve at styret innkalles til møtet. Styret fører protokoll over sine forhandlinger.

§ 6. Regnskapet revideres av en revisor oppnevnt av årsmøtet.

§ 7. Styret skal hvert år fremlegge for årsmøtet:
a) Beretning og revidert regnskap
b) Forslag til arbeidsprogram for inneværende år.

§ 8. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkallelse til årsmøtet skjer med minst to ukers varsel. Stemmeberettigede på årsmøtet er ethvert personlig tilstedeværende medlem som har vært medlem av foreningen i minst en måned og har betalt sin kontingent.
Foreninger, selskaper og institusjoner som har tegnet seg som medlem kan møte med 1 representant, og har stemme på lik fot med de personlige medlemmer på samme vilkår som foran fastsatt for disse.
Saker som ønskes forelagt årsmøtet, må være innkommet til styrets formann innen utgangen av januar måned.
Sakene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall, hvor intet annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet gjør formannens, eventuelt nestformannens stemme utslaget, unntatt ved valg og ved oppnevnelse av revisor hvor det blir foretatt loddtrekning.
Det ordinære årsmøte skal behandle og avgjøre følgende saker:
1. Årsberetning.

2. Regnskap for foregående år.

3. Fastsettelse av medlemskontingent.

4. Valg av leder.

5. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til §.

6. Valg av 1 medlem til husstyret, 3 medlemmer til vedlikeholdsgruppe og 3 medlemmer til tilsynsgruppe for Øvre Myra.

7. Valg av valgkomite.

8. Oppnevnelse av revisor.

9. Eventuelle saker nevnt i innkallelsen.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 20 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Det innkalles på samme måte og med samme frist som for det ordinære årsmøtet, og behandler kun de spørsmål som spesielt er nevnt i innkallelsen. Angående stemmerett og forhandlingsorden, gjelder det samme som i § 8 bestemt.

§ 10. Forslag til forandringer av foreningens vedtekter skal bekjentgjøres i forbindelse med innkallelsen til årsmøtet. Endringer i vedtektene kan deretter besluttes av årsmøtet med to tredjedels flertall.

§ 11. Beslutning om oppløsning av Foreningen Gamle Sandefjord kan, etter kunngjøring som i § 10 nevnt, treffes av årsmøtet med minst fire femtedels flertall.

 

Ved eventuell oppløsning av foreningen skal der søkes opprettet en stiftelse, hvor foreningens andel av Husmannsplassen Øvre Myra inngår.

Foreningens øvrige eiendeler tilfaller Fortidsminneforeningen avd. Vestfold.

26.05.2014