Årsrapport Øvre Myra 2019

 

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2019.

 

 

Husstyret:

 

Fra SH  :  Svein Holtedahl     leder/kasserer 

 

                 Kåre Hvidsten

 

Fra FGS:  Lars Ove Strat

 

Husstyret har i 2019 hatt 6 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord.

 

 

 

Organisering.

 

I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2019 organisert med en  vedlikeholdsgruppe og en tilsynsgruppe.

 

Dette har fungert tilfredsstillende i 2019. 

 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

 

Økonomi.

 

Pr 31.12.19 er egenkapitalen på kr. 45883   (Pr 31.12.18 kr 29 752) .

 

Egen-/kontantkapitalen var ved utgangen av 2018 svært lav så FGS og SH ble begge enige om at foreningene hver for seg overførte kr. 10 000 i 2019.

 

Regnskapet viser et overskudd i 2019 på kr. 16 131.

 

For flere detaljer se hele regnskapet.

 

 

Bygningene. 

 

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

 

Påbygg på vognskjulet eller en ny bod for oppbevaring av utemøbler som hagestoler og hagebord er fortsatt et ønske, men ikke prioritert,  mye p.g.a. økonomien.

 

Kjøkkenet ble etter sommerferien vasket ned og tak og vegger ble malt på nytt.

 

Det er kjøpt inn og installert en ny projektor på låven.

 

Den vi hadde sluttet å fungere innimellom og var moden for utskifting. 

 

Sandefjord brann og redning gjennomførte tilsyn 13. desember 2019 på Øvre Myra. 

Det ble påpekt tre avvik og en anmerkning. Dette er nå i ferd med å bli rettet. 

Dette ble en utgift vi ikke hadde regnet med.

 

 

Uteområdet. 

 

Alle bjørketrærne på tunet er fjernet og stubber freste bort.

 

Som nytt tuntre ble en ask plantet på Myradagen.

 

Dette medførte en del utgifter som ikke var lagt inn i budsjettet.

 

 

Drift.

 

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholds gruppen.

 

Begge grupper har gjennom året gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte.

 

Vår vaktmester Olav Rørstad gjør også en flott jobb.

 

Det har vært litt problemer med «sur lukt» fra vaskemopper i vaskerommet. 

Dette er forsøkt løst med en beholder utendørs for brukte mopper. 

Dette virker bra.

 

 

Utleie.

 

Det ble laget nytt brosjyremateriell og økt fokus på våre hjemmesider for utleie av Øvre Myra. Det kan se ut som dette har gitt resultat da utleien dette året setter ny rekord.

 

Utførte arbeider i 2019. 

  • Felling av bjørketrær og stubbefresing.

  • Vårdugnad med rydding og raking ute.

  • Vårrengjøring av framhuset med rundvask og rydding av loftet.

  • Kjøkken ble vasket ned og tak og vegger ble malt på nytt.

     

Februar 2020.

 

Husstyret ved Lars Ove Strat.