Årsmelding 2017

 

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2017.

 

Antall medlemmer pr. 01.01.18  er 163   (pr. 01.01.17: 190) 

 

Organisasjonen

 

Det ble på årsmøte 2017 ikke valgt noen leder. Styret har derfor dette året operert med en flat struktur. 

 

Styret har bestått av       Wenche Nyberg                          

                                               Wenche Ingrid Østby Nilsen

                                               Wenche Hvidsten Girlando

                                                Kirsten Wang Henriksen 

                                       Per Olaf  Skar 

 

                                       Lars Ove Strat 

       

 Regnskapsfører              Miki Regnskap

 Revisor                          Atle Sandberg                                  

 

 HVA HAR SKJEDD I 2017.

 Årsmøtet:

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord 2017 ble på holdt Øvre Myra onsdag 22. februar kl. 19.00.

Bevaringsprisen for 2016 gikk til Torill og Tor Mæland for Sverstadveien 45.

 

Foreningen Gamle Sandefjord sitt bilde.

 Dette er en arkitekttegnet enkel funkis enebolig fra 1947.

 Bygningen var opprinnelig i betong men for å få en mer tidsmessig isolering ble boligen tilleggsisolert og kledd med liggende panel i 1989.

 Gjennom en forbilledlig oppgradering har boligen fortsatt beholdt sitt utseende av å være en verdifull representant for funkisstilen her i Sandefjord.


Torunn Årset var kveldens foredragsholder med tema «Den nye kommunens organisering i forhold til plan- og bevaringssaker».

Etter kommunesammenslåingen mellom Andebu, Stokke og Sandefjord jobbes det nå med en ny kommuneplan som vil være klar i 2018 - 2019, men foreløpig gjelder de gamle planene for de tidligere tre kommunene.

Det var åpenhet for at foreninger som FGS kunne være med ved innspill til de nye planene. Noe vi også er i gang med.

En god kommune kan ikke skapes fra rådhuset alene var et av punktene.

 

Vi deltok på Innflyttertreff 4. februar 2017.

Vi hadde stand i Hjertnes foajeen.

 

Hadde fellesmøte med Sandar Historielag 15. mars.

Her møtes de nye styrene i Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord.

Fellesoppgaver som dugnad og Myra dagen var tema.

 

Dugnad.

Våren startet med dugnad på Øvre Myra torsdag 20. april.

(Her er alle velkomne til å delta.)

 

17 mai.

Vi bidro med vektere til togene på 17. mai.

Tron Kløw og Morten Ertsås stilte.

 

Møter med Lokalhistoriske lag i «nye»  Sandefjord.

Her har det vært mange møter og vi har vært invitert til både Andebu og Stokke. Sammen er vi i ferd med å lage en brosjyre som skal presentere alle historiske lag i den nye kommunen.

 

Myra dagen lørdag 26. aug.

Dette er et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag.

Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen.

Vi retter en stor takk til alle som bidro.

 

Hadde fellesmøte med Sandar Historielag 18. oktober.

Her så vi på økonomisk status for Øvre Myra og hva som må gjøres med byggninger og uteområder.

 

Åpent møte med Terje Gansum 22. november 2017.

Foreningen spurte seg hva vi må tåle å miste av gammel bebyggelse, til fordel for en sunn og bærekraftig utvikling, og inviterte leder av Vestfold Fylkeskommune – seksjon Kulturarv, Terje Gansum til å foredra over disse dilemmaer.

Terje Gansum

Gansum tok utgangspunkt i de norske kulturmyndighetenes prioriteringer og vurderinger, og trakk linjene fra nasjonale føringer, til de harde, lokale realiteter, der Foreningen Gamle Sandefjord har sin arena.

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

Sperrekvartalet:  Her har det ikke vært så mye aktivitet i 2017.

Foreningen har tidligere engasjert seg både ved uttalelse til kommunen og flere avisinnlegg mot planene som ble varslet for kvartalet.

Det var god respons på Facebook siden som ble laget.

 

Bryggeområde ( Carlsen kvartalet ): Vi har fått tilgang til foreløpige planer. Saken jobbes med nå.

 

Grans bryggeri: Det vi ønsket ble ivaretatt og utbyggingen ser bra ut.

 

Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Prestegårdsveien 1 B og Gokstadveien 1.

Foreningen har i sin uttalelse til kommunen påpekt at Prestegårdsveien 1B er av stor lokal betydning og må bevares. Vi håper Gokstadveien 1 også blir bevart.

 

 Forsmannsenteret. Foreningen har uttalt seg til kommunens planer.

Vi påpeker at den foreslåtte nye blokkbebyggelsen mot den bevaringsverdige småhusbebyggelsen mot Sverres gate vil ødelegge bomiljøet her.

Det har nå lenge vært stille om denne saken, men vi følger den videre.


Halvorsens planer på Hvidts Plass:

Her har det skjedd lite i 2017, men den er kommet opp på nytt i 2018.

FGS sendte uttalelse til varsel om regulering hvor vi påpeker de uheldige konsekvensene av en bit for bit planlegging som kommunen legger opptil.

Foreningen vil følge opp saken og prøve å påvirke til løsninger som sikrer bevaring av Hvidts Plass som et av byens mest spennende byrom.

Både planene for Sperrekvartalet og Halvorsen slik de så langt foreligger, kan endre totalt det bevaringsverdige miljøet her.

 

Trafo kiosk.

Vi samarbeider med Rukla Borettslag om trafo kiosken i Lundenveien, som er veldig forfalt. Vi jobber videre med å få denne restaurert.

 

Veileder for bevaring av hus.

En egen gruppe jobber med dette.

 

Jassbandet Speed.

Som et eksempel på litt rare saker vi får spørsmål om, fikk vi en henvendelse om vi hadde noen opplysninger angående jassbandet Speed. Wenche Girlando tok kontakt med Kjell Børresen om dette. Han kjente godt til Speed da hans far hadde vært med der. Informasjon er formidlet videre.

 

Styremøter:

Vi har hatt 11 ordinære styremøter og hatt oppe 50 saker.

 

ØKONOMI

Viser da til eget fremlagt regnskap.

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert I.

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver.

 

MEDLEMSVERVING:

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

Vi oppfordrer også alle til å styrke foreningen og skaffe nye medlemmer i løpet av året.

 

Sandefjord 28. februar 2018

Lars Ove Strat

Sekretær