Bevaring av Linnaaegården

Viktig for miljøet og handelen i Storgata 

”Ville dere brukt egne penger?” er spørsmålet Aage Andersen stiller til undertegnede, til Foreningen Gamle Sandefjord og andre som har arbeidet for bevaring av Linnaaegården.  Mitt svar på dette spørsmålet er et klart og tydelig Nei!

Tilsvarende ville jeg heller ikke brukt egne penger til å erstatte tap enkelte av Linnaaegårdens naboer ville bli påført - eller for det verditap byens innbyggere får som følge av forfall og riving av kulturminner.

Planutvalgets oppgave er å veie mellom ulike interesser i plan- og byggesaker.  Utbyggers interesser vil alltid bli tillagt stor vekt, men vi plikter også å se på hvilke konsekvenser tiltaket får for andre berørte.

Det er i de senere år lagt ned et omfattende arbeid i kartlegging av verneverdier for ulike bygninger og bygningsmiljøer i Sandefjord sentrum:  Bystyret vedtok 27.5.1999 ”Strategi for byutvikling i Sandefjord”, hvor det ble lagt til grunn at ”moderat endring legges til grunn for utviklingen i byen”. I vedtaket står det videre bl.a at ”ved denne utviklingen skal en bevare....b) kulturminnemiljøene i de gamle trehusområdene…..d) viktige siktlinjer langs bygater og mot Preståsen og Hjertnesskogen og karakteristiske byrom men fine proprosjoner.”

Som en oppfølging av strategidokumentet vedtok planutvalget en ”Bevaringsplakat” for 180 gårder i Sandefjord sentrum.  Hensikten med bevaringsplakaten er å gi føringer for bevaringsverdien når kvartaler med verneverdige kulturminner og bygningsmiljøer reguleres og planutvalget gjorde i 2003 enstemmig vedtak i tråd med dette.

Både Linnaaegården (Rådhusgata 10) og Storgata 7 er blant bygningene som omtales i bevaringsplakaten.  Storgata 7 kommer ut med liten eller middels verdi for de fleste vernekriterier, mens Linnaaegården er blant bygningene i ”Bevaringsplakaten” som bedømmes å ha stor bevaringsverdi på flest områder.  Linnaaegården ansees å ha:         

  • Stor historisk kildeverdi fordi bygningen representerer bygårder fra siste stilperiode før sveitserstilen slo igjennom.·        
  • Stor autensitet fordi huset (bortsett fra glassverandaen) er lite endret i forhold til hvordan det opprinnelig ble bygget.·        
  • Stor miljøverdi fordi bygningen / eiendommen er viktig for miljøet i Storgata.·        
  • Stor skjønnhet/kunstnerisk verdi fordi Linnaaegården er et harmonisk bygg med fine proporsjoner. 

De siste årene er tre ulike forslag knyttet til riving og utvikling av eiendommene Storgata 7 og Rådhusgt. 10 (Linnaaegården).  Hver gang har spørsmål knyttet til bevaring eller riving vært drøftet i rådmannens saksframlegg – og i alle saksframleggene er eiendommen omtalt som uregulert. Et av utbyggers forslag (i 2005) var basert på bevaring og oppgradering av Linnaaegården. Utbygger har også fått tilsendt forslag til omtale av sine bygninger i forbindelse med kommunens utarbeidelse av bevaringsplakaten. På denne bakgrunn er det vanskelig å forstå at utbygger nå hevder at han siden 1957 har forholdt seg til en reguleringsplan som forutsetter sanering av en rekke bygninger i kvartalet.

Når Fremskrittspartiets medlem i planutvalget, Per Erik Monsen, i sitt innlegg i Sandefjords blad 2. oktober påstår at kommunen i 50 år har hevdet at Linnaaegården skal rives er det en uttalelse mot bedre vitende.  Eller er det slik at Monsen ikke leser sakspapirene til planutvalget?

Aage Andersen reagerer også på at Sandefjord Venstre vil bruke offentlige midler til å ruste opp sentrum i stedet for å ville bruke alle kommunens penger på sykehjemsplasser og skolebygg.  I Venstre mener vi det er viktig å legge til rette for å skape verdier – en kommune hvor politikerne bare er opptatt av å bruke penger blir på sikt en fattig kommune.  Venstre ønsker å legge til rette for en fortsatt vekst i Sandefjord, men hvor hensynet til miljøet tillegges større vekt enn i dag.  Vi ser et levende bysentrum med en balansert kombinasjon av handel, serveringstilbud, boliger, arbeidsplasser og parker som et viktig element for å legge til rette for dette.

Fordi vi ser betydningen av å ta vare på det beste av det bestående og fordi vi ønsker å bidra til å vitalisere Storgata som handelsgate, har Sandefjord Venstre programfestet å ruste opp sentrale byrom.  Vi mener Linnaaehagen og Linnaaegården har stor betydning for miljøet og handelen i Storgata og er derfor glad for at et flertall bestående av Venstre, Høyre, Arbeiderpartiet og SV sa nei til en reguleringsplanen som forutsetter riving av Linnaaegården.

Tor Homleid, Sandefjord Venstre