Årsmelding 2019

 

 

 

Årsmelding for Foreningen Gamle Sandefjord 2019.

 

 

Antall medlemmer pr. 01.01. 2020 er 168   (pr. 01.01.2019  154)

 

Organisasjonen: 

 

Styret har bestått av      Lars Ove Strat                          (Leder)

                                              Wenche Nyberg                       (Kasserer) 

                                     Wenche Ingrid Østby Nilsen   (Styremedlem) 

                                     Anne Beate Slørdal                 (Styremedlem)

                                     Per Skaflem                             (Styremedlem) 

 

Regnskapsfører            Miki Regnskap

 

 

HVA HAR SKJEDD I 2019.

 

Årsmøtet:

 

Årsmøtet i Foreningen Gamle Sandefjord  2019  ble holdt på Øvre Myra onsdag 27. februar kl. 19.00.

 

 

Bevaringsprisen.

 

Bevaringsprisen for 2018 gikk til Karisletta 8.  

 

 

 

Det var Bjørn Halvorsen sammen med sin kone Kari Sofie Christensen som ble tildelt Bevaringsprisen for sitt funkishus fra 1965. Eneboligen er tegnet av den avdøde arkitekten Roar L. Tollnes som selv bodde her.


Kveldens foredragsholder var Stig-Tore Lunde. 

 

Han fortalte historien om dampskipet Forlandet som nå er tilbake i Sandefjord. Denne båten het opprinnelig Foca og ble bygget i Svelvik. 

Navnet Forlandet fikk den etter øya Prins Karls Forland ved Svalbard. 

Tanken var å sette båten inn i hvalfangst i Nordishavet. 

I mange år ble den brukt som slepebåt og var tilknyttet Framnæs mek. Verksted. I filmer som viser skipsdåp og stabelavløpninger fra 1950 taller er alltid taubåten Forlandet parat.

 

Foreningen Gamle Sandefjord deltok på Innflyttertreff  lørdag 2. februar 2019. 

Vi hadde stand i Hjertnes foajeen.

 

Vi hadde fellesmøte med husstyret og Sandar Historielag 20. mars 2019.

 

Her møtes de nye styrene i Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord. 

Fellesoppgaver som dugnad og Myra Dagen var tema.

 

 

Dugnad.

 

Våren startet med dugnad på Øvre Myra torsdag 25. april. 

(Her er alle velkomne til å delta.)

 

 

17 mai.

 

Vi bidro med vektere til togene på 17. mai.

 

Tron Kløw og Lars Ove Strat stilte.

 

 

Ny kommuneplan.

 

Vi har blitt invitert og deltatt på flere møter i forbindelse med høring og utarbeiding av ny kommuneplan for nye Sandefjord kommune.

 

 

Myra dagen lørdag 31. aug.

 

Dette er et tradisjonelt samarbeid med Sandar Historielag. 

Årets utgave ble igjen en kjempe suksess med masse besøkende.

 

Teaterforeningen bidro med et eget musikk og teater spill tilpasset Øvre Myra. En stor takk til Wenche Girlando og resten av gjengen fra Teaterforeningen.

 

Det er mye forberedelser og jobb for å få gjennomført denne dagen.

 

Vi retter en stor takk til alle som bidro.

 

 

Hadde fellesmøte med husstyret og Sandar Historielag 1. oktober.

 

Her så vi på økonomisk status for Øvre Myra og hva som må gjøres med bygninger og uteområder. 

 

 

Skulpturvandring 15.september 2018.

 

 Som en oppfølger til skulpturvandringen høsten 2018 inviterte Foreningen Gamle Sandefjord til en ny byvandring i byen vår med kunst og skulpturer som tema.

Vi startet i byparken ved Mor og barn statuen der vi avsluttet sist.

Denne gangen tok vi for oss «nordre bydel».

I byen har vi en mengde kunstverk og skulpturer som vi i en travel hverdag kanskje ikke legger merke til.

De fleste av disse kunstverkene har kjente kunstnere laget og kunstverkene har sin egen historie. 

Det ble en fin vandring men antallet som deltok var mindre enn året før.

 

Trine Holthe guidet oss flott gjennom hele vandringen. 


Foredragskveld med Sindre Nygård 20. november 2019.

 

Som tittel på sitt foredrag hadde han valgt:

 

Hvordan ta vare på våre hus.

 

 

 

 

Vi fikk presentert en mengde restaurerings prosjekt og mange gode råd på hvordan en restaurering bør gjennomføres. 

Som montering av takrenner f.eks. osv. 

 

 

SAKER/UTTALELSER DET HAR VÆRT JOBBET MED:

 

Sperrekvartalet:  Sperrekvartalet ble i 2018 solgt til GN Power.

 

Den nye eieren tok kontakt med oss for omvisning å høre våre synspunkt om kvartalet. Vi er fortsatt i dialog. Det siste som er kommet opp er om «Napern» og Verdensteateret også kan bli en del av prosjektet. 

Sperre gården og Borgegården er lovet beholdt, men bygget som kobler de to sammen blir muligens revet for å lage en passasje inn i området.

 

Bilderesultat for sperregården

  

 Bryggeområde ( Carlsen kvartalet ): 

 

 

page5image1773152

 

Her har det vært mange møter sammen med Bjerggata vel, Kurbadets venner, Fortidsminneforeningen, Sandar Historielag og FGS. 

 

Det har vært en mengde innlegg i Sandefjords Blad om denne utbyggningen.

 

Det ble laget et innbyggerforslag som har resultert i at det nå startes med blanke ark. 


Halvorsens planer på Hvidts Plass:

 

Det har skjedd mye i denne saken siden vi første gang hadde utbygger på Øvre Myra for å presentere sine planer for denne utbygningen.

 

«Tårnbygget» er blitt fjernet og det har vært flere forslag til fasaden på et nytt bygg.

 

Det har også blitt en «vennskapelig» kopling mellom Halvorsen og Atlantic.

 

Vi har vært med i prosessen gjennom innspill til høringsuttalelser. 

 

 


Schanchesgate 27: Vi har i høringsuttalelse klaget på en gigantisk utbygging av Schanchesgate 27 som ligger rett over gaten for Øvre Myra.

 

Nedre Movei 9: Vi har i høringsuttalelse klaget på denne foreslåtte blokka som er alt for høy og passer ikke inn i omkringliggende bebyggelse. Resultatet ble at kommunen sa nei til utbyggingen. 

 

Styremøter:

 

Vi har hatt 10 ordinære styremøter og hatt oppe 57 saker.

 

 

ØKONOMI:

 

Viser da til eget fremlagt regnskap.

 

 

TAKK TIL MEDLEMMENE.

 

Styret vil takke alle medlemmene som på ulike måter har bidratt til å løse de oppgaver som foreningen har vært engasjert I.

 

Vårt ønske er at alle medlemmer involverer seg i foreningen, og blir med på dugnader og andre oppgaver. 

 

MEDLEMSVERVING:

 

Styret ønsker å øke interessen for FGS også blant yngre mennesker.

 

Vi oppfordrer også i år alle til å styrke foreningen og skaffe nye medlemmer i løpet av året. 

 

Sandefjord februar 2020

 

Lars Ove Strat

 

 

 

Årsrapport Øvre Myra 2019

 

ÅRSMELDING fra HUSSTYRET 2019.

 

 

Husstyret:

 

Fra SH  :  Svein Holtedahl     leder/kasserer 

 

                 Kåre Hvidsten

 

Fra FGS:  Lars Ove Strat

 

Husstyret har i 2019 hatt 6 arbeids/styremøter og deltatt i fellesmøter vår og høst med eierforeningene Sandar Historielag og Foreningen Gamle Sandefjord.

 

 

 

Organisering.

 

I tillegg til husstyret er vedlikehold og drift i 2019 organisert med en  vedlikeholdsgruppe og en tilsynsgruppe.

 

Dette har fungert tilfredsstillende i 2019. 

 

Husstyret har overordnet ansvar for økonomi, drift og vedlikehold av husmannsplassen Øvre Myra.

 

 

Økonomi.

 

Pr 31.12.19 er egenkapitalen på kr. 45883   (Pr 31.12.18 kr 29 752) .

 

Egen-/kontantkapitalen var ved utgangen av 2018 svært lav så FGS og SH ble begge enige om at foreningene hver for seg overførte kr. 10 000 i 2019.

 

Regnskapet viser et overskudd i 2019 på kr. 16 131.

 

For flere detaljer se hele regnskapet.

 

 

Bygningene. 

 

Bygningene er relativt godt vedlikeholdt utvendig.

 

Påbygg på vognskjulet eller en ny bod for oppbevaring av utemøbler som hagestoler og hagebord er fortsatt et ønske, men ikke prioritert,  mye p.g.a. økonomien.

 

Kjøkkenet ble etter sommerferien vasket ned og tak og vegger ble malt på nytt.

 

Det er kjøpt inn og installert en ny projektor på låven.

 

Den vi hadde sluttet å fungere innimellom og var moden for utskifting. 

 

Sandefjord brann og redning gjennomførte tilsyn 13. desember 2019 på Øvre Myra. 

Det ble påpekt tre avvik og en anmerkning. Dette er nå i ferd med å bli rettet. 

Dette ble en utgift vi ikke hadde regnet med.

 

 

Uteområdet. 

 

Alle bjørketrærne på tunet er fjernet og stubber freste bort.

 

Som nytt tuntre ble en ask plantet på Myradagen.

 

Dette medførte en del utgifter som ikke var lagt inn i budsjettet.

 

 

Drift.

 

Daglig drift har vært gjennomført v/hjelp av Svein Holtedahl og tilsynsgruppen.

 

Vedlikehold av bygningene blir for det meste utført av vedlikeholds gruppen.

 

Begge grupper har gjennom året gjennomført oppgavene på en meget tilfredsstillende måte.

 

Vår vaktmester Olav Rørstad gjør også en flott jobb.

 

Det har vært litt problemer med «sur lukt» fra vaskemopper i vaskerommet. 

Dette er forsøkt løst med en beholder utendørs for brukte mopper. 

Dette virker bra.

 

 

Utleie.

 

Det ble laget nytt brosjyremateriell og økt fokus på våre hjemmesider for utleie av Øvre Myra. Det kan se ut som dette har gitt resultat da utleien dette året setter ny rekord.

 

Utførte arbeider i 2019. 

  • Felling av bjørketrær og stubbefresing.

  • Vårdugnad med rydding og raking ute.

  • Vårrengjøring av framhuset med rundvask og rydding av loftet.

  • Kjøkken ble vasket ned og tak og vegger ble malt på nytt.

     

Februar 2020.

 

Husstyret ved Lars Ove Strat.

 

 

 

ÅRSMØTE FORENINGEN GAMLE SANDEFJORD 2020

Foreningens årsmøte var på Øvre Myra mandag 2. mars kl. 19.00.

 

Bevaringsprisen for 2019 gikk til Tron og Lucyna Kløw for Bjerggata 71.